در تصاویر اثر استفاده از فرآورده ضد سرمازدگی اکوفریز بر روی مزارع چغندرقند کشت و صنعت مغان مشاهده می گردد.

Similar Posts