به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی  وزارتخانه یاد شده، در احکامی «هاشم ولی پور مطلق» به سمت سرپرست دفتر وزارتی و «خداکرم جلالی» به سمت مشاور سرپرست وزارتخانه در امور منابع طبیعی و آبخیزداری منصوب شدند.

مهرماه سال ۹۲ محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی، در حکمی خداکرم جلالی را به عنوان رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین شد و بیش از چهار سال در این سمت فعالیت داشت.

همچنین هاشم ولی پور مطلق نیز پیش از این سابقه مدیرکلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی را برعهده داشت.

Similar Posts