آقایان دکتر علیزاده، دکتر جباری و دکتر نظری از موسسه تحقیقات کرج از دو رقم UNA خاردار و LANA بدون خار گلرنگ ا(ارقام صربستانی شرکت نگین سبز برنا) در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۷ بازدید به عمل آوردند.

Similar Posts