تاریخ کاشت: ۲۰/۰۴/۹۸

تاریخ عکسبرداری: ۱۷/۰۷/۹۸

منطقه: قزل حصار البرز

خصوصیات رقم AS5M11:

  • زودرس
  • گروه فائو ۴۰۰
  • مناسب کشت دانه ای
  • متحمل به شرایط پرتنش، متحمل به خشکی و دمای بالا
  • علی رغم داشتن ساقه بلند متحمل به ورس می باشد.
  • اندازه بلال ها متوسط تا بلند بوده و این هیبرید داری بلال های یکنواخت با ۱۴-۱۶ ردیف دانه می باشد.
  • این هیبرید برای تمامی شرایط آب و هوایی مناسب می باشد.
  • تراکم کشت توصیه شده ۶۴۰۰۰ تا ۷۱۰۰۰ بوته در هکتار (۲۰-۲۲ سانتیمتر فاصله در هر ردیف) می باشد.
  • تراکم کاشت توصیه شده در شرایط نامناسب ۶۲۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ بوته در هکتار، در شرایط بهینه ۶۵۰۰۰ تا ۶۸۰۰۰ بوته در هکتار می باشد.

Similar Posts