بذور کلزای مربوط به دو هکتار از اراضی آقای یکه زارع در روستای خرم آباد از شهرستان نظرآباد در تاریخ چهارشنبه مورخ شانزدهم مهرماه سال نود و نه با استفاده از فرآورده اکوبوستر یک محلول پاشی گردید.