روز مزرعه، با حضور آقای مهندس کلبادی (بنیانگذار مجتمع تحقیقاتی-تولیدی نگین سبز برنا)، آقای مهندس مخبر (مدیر عامل کشت و صنعت شهید رجایی)، آقای مهندس حاجیلری (معاون مجری طرح دانه های روغنی)، آقای مهندس قاسمی نژاد (معاون تولیدات گیاهی استان خوزستان)، تنی چند از مدیران جهاد کشاورزی و کارشناسان استان و ده ها تن از کشاورزان پیشرو از سراسر استان خوزستان و همچنین کارشناسان شرکت نوویساد برگزار شد.

رعایت نشدن تناوب کشت در استان خوزستان (کاشت انوع گرامینه پشت سر هم) علاوه بر کاهش عملکرد، از نظر اقتصادی و زراعی نیز مقوله ای غیر قابل قبول است. استفاده از ارقام آفتابگردان در تناوب کاشت راهکار مناسبی برای این منظور می باشد. استفاده از بذور مقاوم به خشکی نیز از راهکارهای اساسی درزمینه مدیریت خشکسالی می باشد و در انتخاب ارقام، اولویت با ارقام زودرس و میان رس (جهت صرفه جویی در مصرف آب) می باشد.

در میان اراقم آفتابگردان، رقم اسکار بعلت داشتن عملکرد همواره بیش از ۳ تن در هکتار، صرفه اقتصادی بیشتر و هزینه های تولید کمتر نسبت به گندم مورد پسند بیشتر کارشناسان و همچنین کشت و صنعت شهید رجایی بوده است.

در پایان مراسم حاضرین، مزرعه و ردیف های کاشته شده بذور را مورد بازدید قرار دادند. در این مزرعه حدود ۸ تن بذر آفتابگردان کشت شده که “اسکار” بهترین آنها تشخیص داده شد. ۸ نوع بذر ذرت و ۵ نوع بذر سویا و همگی ارقام از نظر شکل ظاهری، تولید محصول و سایر مشخصات مورد تائید کارشناسان و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

Similar Posts