روز مزرعه مقایسه ارقام گندم، جو، کلزا و گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی استان البرز در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ در شهرستان محمد شهر (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) برگزار گردید.

مزرعه مربوطه به مساحت یک هکتار از نیمه شهریور ماه در دو قسمت به صورت قسمتی با خاک ورزی حفاظتی (بدون شخم) و در قسمتی دیگر شخم گردیده و انواع ارقام گندم، جو، کلزا و گلرنگ به صورت مقایسه ای کشت شده اند.

تحلیل ترویجی و فنی طرح:

آموزش یافته های ترویجی جدید به کشاورزان پیشرو با به کارگیری روش های جدید کشاورزی موجب رقابت کشاورزان برای کشت ارقام جدید و تولید بیشتر و با کیفیت تر محصولات می شوند. همچنین ترویج مزارع الگویی توسط کارشناسان به بهره برداران کشاورزی تحت پوشش از دستاوردهای این مزرعه آزمایشی خواهد بود.

از دیگر مزایای این طرح تعیین الگوی کشت سودآور با مقایسه ارقام خارجی و داخلی است که با مصرف کمتر منابع آب و کود شیمیایی و با داشتن بالاترین عملکرد باعث استفاده پایدار از منابع می شوند.

نتایج و دستاوردهای طرح:

اصلاح الگوی کشت، ایجاد کانالی جدید برای ورود ژرم پلاسم و آموزش اصول به زراعی جهت تحقق اهداف یاد شده، صرفه جویی در مصرف آب، افزایش عملکرد تولید، محصول سالم، کاهش بذر مصرفی

پیشنهادها:

با کشت توام گیاهان علوفه ای میتوان بدون متحمل شدن هزینه های اضافی و با استفاده از آب و کود موجود باعث افزایش میزان محصول در واحد سطح (افزایش عملکرد) و افزایش سطح زیر کاشت شد.

بهترین و شاید تنها راه رسیدن به افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح، کشت مخلوط با کشت بیش از یک گیاه در یک سال زراعی می باشد.

Similar Posts