روز مزرعه گیاهان علوفه ای با حضور معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، مدیران جهاد کشاورزی برخی استانها و شمار بسیاری از کشاورزان و دامداران منطقه در ورامین برگزار گردید.

Similar Posts