در راستای چهارمین کاروان ترویجی الگوی کشت ملی محصولات زراعی در تاریخ 20/2/1402روز انتقال یافته های تحقیقاتی غلات شهرستان قم با حضور مهندس حاجی رضا ریاست سازمان جهاد کشاورزی، دکتر ترابی ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، آیت اله جواد گلپایگانی ، مهندس کلبادی مدیر شرکت نگین سبز برنا و جمعی از مدیران، معاونین ، محققان، کشاورزان و بهره برداران از موقوفه آیت اله گلپایگانی در منطقه قمرود برگزار شد.

کاروان ترویج بهره برداران با هدف ارتقاء بازده تولید در عرصه های کشاورزی استان با همکاری مشترک اداره هماهنگی ترویج، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ، معاونت های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت نگین سبز برنا بصورت موردی در استانهای مختلف کشور و از جمله استان قم برگزار می گردد.

در کاروان مذکور دکتر ترابی ریاست مرکز به عنوان مدرس در خصوص معرفی ارقام مختلف تریتیکاله از جمله رقم جدید شرکت نگین سبر برنا بنام تریامو دو فصله ، چغندرعلوفه ای پاییزه و گلرنگ در قالب طرح اصلاح الگوی کشت استان قم آموزش های مربوطه را خطاب به بهره برداران بخش کشاورزی ارائه نمودند.

نوشته‌های مشابه