نتیجه مشاهده شده در مزرعه مقایسه ارقام گندم که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی قزوین در این استان برگزار گردید نشان دهنده بالاتر بودن عملکرد این رقم نسبت به سایر ارقام کشت شده در مزرعه آزمایشی می باشد.

برخی خصوصیات گندم اوبالا به شرح ذیل می باشند:

زمستانه، میان دیررس، پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ده تن در هکتار، حاوی ۱۲-۱۴ درصد پروتئین و ۲۶-۳۰ درصد گلوتن مرطوب، سازگاری منحصر به فرد به ویژه در شرایط نامطلوب زراعی، متحمل به سرما، ورس و بیماری ها، کیفیت نانوایی خیلی خوب

ردیفشهرستانمرکز جهادروستامساحتتاریخ کاشتنوع کشتمیزان بذرکود مصرفیکیلوگرمدرهکتار آبیاریآب مصرفیعملکردرقم
کشاورزیهکتارقبلیKg/haپتاسفسفاتاورهغرقابیمترمکعبKg/ha
1 بویین زهرامحمدآباد جنت آباد۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۶۸۳۰اوبالا
۲ بویین زهرا محمدآباد جنت آباد۰٫۲ ۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰۵۶۸۰سیوند
۳ بویین زهرا محمدآباد جنت آباد۰٫۲ ۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰۶۱۵۰پیشگام
۴ بویین زهرا محمدآباد جنت آباد۰٫۲ ۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰۶۷۸۰۱۳s
5 بویین زهرا محمدآباد جنت آباد۰٫۲ ۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰۶۴۳۰ ۱۵s
6بویین زهرا محمدآباد جنت آباد۰٫۲ ۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰۶۰۳۰ ۱۹s
7آبیکحومهمامجین۰٫۰۵۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰۵۴۸۰نودل
۸آبیک حومه مامجین۰٫۰۵ ۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰۵۹۸۵آناپورنا
۹آبیک حومه مامجین۰٫۰۵ ۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰۵۳۵۵چامپو
۱۰آبیک حومه مامجین۰٫۰۵ ۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰۵۱۲۰آپاجی