نتیجه مشاهده شده در مزرعه مقایسه ارقام گندم که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی قزوین در این استان برگزار گردید نشان دهنده بالاتر بودن عملکرد این رقم نسبت به سایر ارقام کشت شده در مزرعه آزمایشی می باشد.

برخی خصوصیات گندم اوبالا به شرح ذیل می باشند:

زمستانه، میان دیررس، پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ده تن در هکتار، حاوی ۱۲-۱۴ درصد پروتئین و ۲۶-۳۰ درصد گلوتن مرطوب، سازگاری منحصر به فرد به ویژه در شرایط نامطلوب زراعی، متحمل به سرما، ورس و بیماری ها، کیفیت نانوایی خیلی خوب

ردیفشهرستانمرکز جهادروستامساحتتاریخ کاشتنوع کشتمیزان بذرکود مصرفیکیلوگرم درهکتار آبیاریآب مصرفیعملکردرقم
کشاورزیهکتارقبلیKg/haپتاسفسفاتاورهغرقابیمترمکعبKg/ha
1 بویین زهرا محمدآباد جنت آباد ۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۶۸۳۰اوبالا
۲ بویین زهرا محمدآباد جنت آباد ۰٫۲ ۰۸٫۱۵ ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰ ۵۶۸۰سیوند
۳ بویین زهرا محمدآباد جنت آباد ۰٫۲ ۰۸٫۱۵ ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰ ۶۱۵۰پیشگام
۴ بویین زهرا محمدآباد جنت آباد ۰٫۲ ۰۸٫۱۵ ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰ ۶۷۸۰۱۳s
5 بویین زهرا محمدآباد جنت آباد ۰٫۲ ۰۸٫۱۵ ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰ ۶۴۳۰ ۱۵s
6بویین زهرا محمدآباد جنت آباد ۰٫۲ ۰۸٫۱۵ ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰* ۷۰۰۰ ۶۰۳۰ ۱۹s
7آبیکحومهمامجین۰٫۰۵۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰ ۵۴۸۰نودل
۸آبیک حومه مامجین ۰٫۰۵ ۰۸٫۲۳ آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰ ۵۹۸۵آناپورنا
۹آبیک حومه مامجین ۰٫۰۵ ۰۸٫۲۳ آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰ ۵۳۵۵چامپو
۱۰آبیک حومه مامجین ۰٫۰۵ ۰۸٫۲۳ آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰* ۷۰۰۰ ۵۱۲۰آپاجی

Similar Posts