براساس نیاز کشور به رقم کلزا بهاره قابل کاشت بین دو زراعت شالی در استانهای شمالی و همچنین لزوم معرفی رقمی متحمل به تاریخ کاشت و زودرس برای مقابله با خشکی و گرمای آخر فصل در مناطق گرمسیر ، رقم کلزا بهاره یووانا با استفاده از ژرم پلاسم پژوهشکده نوویساد شناسایی و در حال آزمایش مقدماتی واکنش های اقلیمی می باشد.
از خصوصیت بارز این رقم مقاومت عالی به ریزش دانه و دوره رشد کوتاه حدود یکصد روز است .
در فصل زراعی ۹۹-۱۳۹۸ این رقم توسط شرکت نگین سبز برنا ارائه و در استانهای شمالی و کشت و صنعت شهیدرجایی دزفول کشت آزمایشی آن صورت پذیرفت که نتایج حاصله موفقیت آمیز و امیدبخش می باشد.
با معرفی این رقم کلزا جدید امید است در استانهای شمالی ظرفیت خالی ۵۰۰ هزار هکتاری بین دو کشت برنج قابل استفاده و منجر به ارتقاء عملکرد در واحد سطح کشت کلزا در مناطق گرمسیر گردد.

Similar Posts