این پروژه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ارتقا تولید کمی و کیفی گندم در کشور با پشتوانه علمی موسسه تحقیقات بیوگرانوم و شرکت نگین سبزبرنا با عنوان شریک تجاری طرف خارجی در هفت نقطه کشور در سال زراعی 1401-1402 به مدت دو سال کلید خورده است .

در سال اول این پروژه در پایلوتها روشهای به زراعی جدید آزمایش و نتیجه مستند میشود و در سال دوم با تغییر رقم و مقایسه با شاهد که رقم مرسوم منطقه است این افزایش عملکرد رقم خواهد خورد .

در این پروژه پروفسور بریسلاو کولبیسکی و مهندس گویکو میلادونویچ و اسوتیسلاو دولاوچو و کارشناسان فنی شرکت نگین سبز برنا به عنوان طراح و مشاور فنی فعالیت و در هر پایلوت کار اجرا توسط کشاورزان با نظارت نماینده سارمان جهاد کشاورزی و محققین موسسات تحقیقاتی وزارتخانه انجام میشود

عکسها مربوط به بازدید دوم پایلوتها در سال زراعی 1401-1402 است داراب-اهواز-همدان-کرمان-مازندران-گلستان-کرمانشاه

نوشته‌های مشابه