در سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ ارقام جدید نخود علوفه ای به اسامی پایونیر و مراز در استان گلستان شهرستان کلاله مزرعه آقای برزین بصورت دیم در مورخ ۰۵/۱۲/۹۷ کاشت و در تاریخ ۲۸/۰۳/۹۷ با عملکرد ۴/۲۸  تن/ هکتار در رقم پایونیر ۸/۲۴ تن/هکتار در رقم مراز بصورت علوفه تر برداشت شده است. همچنین کشاورز یادشده اذعان داشت این محصول نسبت به قصیل جو برای چرای دام مناسب تر می باشد.

در استان گلستان بعلت موقعیت جغرافیایی ، تداوم بارندگی ها و اسیدی بودن خاکهای کشاورزی امکان تولید گسترده علوفه یونجه میسر نیست و یکی از استان های وارد کننده این محصول می باشد که با توسعه کشت نخود علوفه ای می تواند این کمبود را جبران نماید.

Similar Posts