کلزای علوفه ای رقم پراست ، علوفه سبز مناسب خوراک دام ، زمستانه ، دارای پتانسیل عملکرد ۸۰ تا ۹۰ تن در هکتار علوفه سبز و ۸تا ۱۰ تن علوفه خشک ، دارای برگهای بزرگ و آبدار ، مقاوم به سرما ، با هدف بهبود وضعیت کیفیت و کمیت علوفه دام در کشور

عکسها مربوط به کیل گیری کلزای علوفه پراست در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ در مزرعه نمایشی شرکت نگین سبز برنا واقع در البرز-محمدشهر می باشد. عملکرد حاصل از کاشت این رقم ۱۱۰ تن علوفه سبز در هکتار بوده است.

Similar Posts