شرکت نگین سبز برنا، اثربخشی کودهای زیستی وارداتی را بر روی عملکرد بوته های ذرت علوفه ای در مزرعه ای در روستای حسن آباد کلج استان قزوین مورد آزمایش و بررسی قرار داده است.

این طرح با هدف بررسی تاثیر این فرآورده های کودی بر روی عملکرد محصول در حال انجام می باشد. به این منظور در دو مرحله پنج برگی و هشت برگی محلول پاشی  با فرآورده های فوق الذکر روی بوته های ذرت علوفه ای  صورت پذیرفت که توسعه ی ریشه دهی بوته های تیمار نسبت به بوته های شاهد کاملا مشهود می باشد.

Similar Posts