کلزا زوریکا

660,000 ریال

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از 4/7 تن دانه در هکتار

توضیحات

رقم op و زمستانه از گروه “۰۰”،

دوره رشد ۲۷۹ روزه،

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ۷/۴ تن دانه در هکتار،

مقاوم به سرما،

حاوی حدود ۴۶% روغن،

روغن مناسب برای مصرف انسان