این فرآورده ها با فناوری اروپایی در سال زراعی جاری در شالیزار آقای مهندس مختاری واقع در روستای احمد آباد کلیج، شهر سرخرود (استان مازندران) در مراحل بذرمالی – یکهفته قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی و در خزانه برنج- ۲۵ تا ۳۰ روز بعد از نشاکاری و در زمان پنجه زنی بوته برنج و همچنین محلول پاشی بعد از مرحله تلقیح و در زمان خوشه دهی آزمایش و استفاده شده است.
طی بازدیدی که در مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ با حضور محققین موسسه تحقیقات برنج کشور منجمله آقایان دکتر نصیری (اصلاح بذر و فیزیولوژیست) ، دکتر محمدیان(خاکشناس) و دکتر خسروی(گیاهپزشک و بیماری های گیاهی) و همچنین مدیر عامل محترم شرکت نگین سبز برنا جناب آقای کلبادی صورت پذیرفت نتایج ذیل مشاهده گردید:
افزایش سرعت جوانه زنی بذور، افزایش سرعت رشد نشاها، یکنواختی بیشتر نشاها از نظر ارتفاع بوته ها، استحکام بیشتر نشاها در زمان نشاکاری با ماشین نشاکار، افزایش میزان رشد و توسعه بهتر ریشه نشاها در سینی نشا، استقرار بهتر و سریعتر نشاها در زمین اصلی، افزایش تعداد پنجه، خشبی شدن بیشتر برگ های برنج و درنتیجه کاهش خسارت آفات و بیماری ها، افزایش پهنای برگ و استحکام بیشتر برگ پرچم در تیمارها نسبت به شاهد.
بخشی از این محصولات به اسامی ذیل در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ثبت گردیده و بخش دیگر در شرف ثبت می باشد:
اسلاول اس
اکوبوستر ۱
اکوبوستر۲

Similar Posts