شرکت نگین سبز برنا، اثربخشی کودهای زیستی وارداتی را بر روی عملکرد بوته های ذرت علوفه ای در مزرعه ای در روستای حسن آباد کلج استان قزوین مورد آزمایش و بررسی قرار داده است.

در این طرح از کودهای بیولوژیک وارداتی شرکت بصورت بذرمال و همچنین در مراحل ۵ و ۸ برگی بصورت محلول پاشی استفاده گردید.

نتایج بدست آمده افزایش قابل توجهی را در توسعه سیستم ریشه ای گیاهان مورد آزمایش نسبت به گیاهان شاهد نشان داد.

Similar Posts