این تحقیق با هدف بررسی نتیجه استفاده از کودهای بیولوژیک وارداتی شرکت نگین سبز برنا بر روی عملکرد گندم در استان تهران (ورامین) و در سال زراعی ۹۸ انجام گردید.

بر اثر استفاده از این محلولهای بیولوژیک مقدار عملکرد نهایی گندم از ۶٫۹ تن در هکتار (شاهد) به ۷٫۵۵ تن در هکتار (تیمار) افزایش داشته است.

همچنین محتوای پروتئین هم از ۱۱ درصد به ۱۱٫۵ درصد افزایش را نشان داده است.

Similar Posts