فرآورده اکوبوستر دو در طرحی آزمایشی در دو مرحله ۳-۴ برگی و پنجه کامل بر روی گندم های آسیب دیده در اثر سرما در استان کردستان (شهرستان دیواندره، روستای کلکان) برروی گندم رقم باران از طبقه بذری گواهی شده محلول پاشی گردید. نتایج تاثیر بسیار خوب این فرآورده را در کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی و افزایش عملکرد نشان داد. بطوریکه عملکرد در واحد سطح شاهد ۱۶۲۰ کیلوگرم در هکتار بوده است که به ۲۳۰۶ کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است.

جهت مشاهده فیلم مربوط به گزارش فوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://aparat.com/v/hsYxU

https://aparat.com/v/hsYxU

Similar Posts