آیا استفاده از کودهای فسفره و پتاسه ، برای افزایش  مقاومت گیاه به شته، مفید است؟

استفاده از کودهای فسفره و پتاسه، اگر به موقع استفاده شوند، از دو طریق، باعث کاهش خسارت شته میشوند:

۱-      ضخامت دیواره سلولها را بیشتر میکنند و لذا نفوذ نیش شته را به داخل گیاه، با مشکل روبرو میسازند.

۲-      غلظت نیتروژن را در شیره گیاهی کاهش میدهند، لذا با کاهش خوش خوراکی آن، مانعِ جذب شته به گیاه می شود.

Similar Posts