بدسبزی:

عدم یکنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گیاه به تعداد مناسب در واحد سطح می باشد که با استقرار گیاهچه ها در تراکم مناسب در واحد سطح، ضمن افزایش بازده مصرف نهاده ها از قبیل کود و سم، گیاه به حداکثر ظرفیت تولیدی خود نیز می رسد.

سبز شدن:

یکی از مهم ترین مراحل فنولوژیک گیاه است، در این مرحله به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی به ویژه رطوبت خاک، شوری، کیفیت، قابلیت حیات و قدرت بذر قرار می گیرد، و اعم از پیری بذر، قوه نامیه، خلوص فیزیکی و وزن هزاردانه آن هم در این مورد نقش به سزایی دارد. البته در سالم ماندن بذر، مقدار رطوبت موجود در آن بسیار موثر است که باید به سلامت و مرغوبیت بذور، و رنگ و بوی آن نیز توجه شود. عامل دیگر نارس بودن بذر است.

زمان و نحوه انبارداری، محل نگهداری بذر در انبار، رطوبت و دمای محیط انبار نیز بر کیفیت آن تاثیر به سزایی دارد.

میزان بذر مصرفی، باتوجه به عوامل محیطی، بافت خاک و ویژگی های رقم مورد نظر، نحوه آماده سازی زمین، نحوه کاشت بذر و تناوب تعیین می گردد که با توجه به عوامل فوق میزان بذر مصرفی کم یا زیاد از حد تعادل میزان سرسبزی ما را مشخص می کند. کشاورزان به اشتباه و بدون توجه به بررسی عوامل فوق در زمین، بد سبزی بوجود آمده در محل را ایرادی از نوع و رقم و کیفیت بذر مصرفی خود می دانند. مثلا تنش های خشکی و شوری و حتی نحوه آبیاری، بذر برای سبز شدن است و شاید ۵۰ درصد در سرعت و یکنواختی سبز شدن تاثیر می گذارد که ربطی به بذر ندارد.

نحوه مبارزه و کنترل آن:

برای اینکه کشاورزان با مساله بدسبزی مواجه نشوند و بدسبزی مزرعه خود را به حداقل برسانند باید به نکات زیر توجه فرمایند:

۱-      از بذور گواهی شده و مورد تائید مراکز و شرکت های معتبر استفاده نمایند. کیسه های این بذور دارای برچسب های خاصی بوده و نمایانگر درصد خلوص فیزیکی، قوه نامیه بالا، تاریخ تولید، نوع ماده ضدعفونی کننده بذر، وزن هزار دانه مشخص، اصالت دار بودن بذر و محل تولید آن، و رنگ و بوی مناسب است.

۲-      بر اساس اقلیم آب و هوایی و بافت خاک زمین خود، رقم مناسب منطقه خود را انتخاب کنند.

۳-      میزان بذر مصرفی خود را بر اساس اقلیم آب و هوایی، بافت خاک، نوع رقم و درجه آن، نحوه آبیاری، تناوب و نحوه آماده سازی زمین و دستگاه کارنده درست انتخاب و تعیین کنند.

۴-      به نحوه آماده سازی زمین خود با توجه به دستگاه ها و ادوات کشاورزی موجود در منطقه دقت کنند.

۵-      از گل کوب شدن زمین در موقع آماده سازی زمین جدا خودداری کنند.

۶-      کم ترین تردد و حداقل استفاده ادوات کشاورزی را در زمین خود داشته باشند تا از کوبیده شدن خاک در حد ممکن جلوگیری شود.

۷-      آبیاری اولیه (خاک آب) در حد مناسب باشد، زیاد به حالت غذقابی و یا کم به صورت خشکه نباشد و همه سطوح مزرعه باید به صورت یکنواخت و متعادل آبیاری شود.

۸-      نحوه نگهداری کیسه های حاوی بذر در انبار بسیار مهم بوده و به دما و رطوبت موجود در انبار توجه خاصی داشته باشند. زیرا دما و رطوبت بالا به بذر آسیب می رسانند.

۹-      در انتقال کیسه های حاوی بذر به مزرعه و زمان کاشت آن دقت کنیم و نباید کیسه ها در معرض آفتاب شدید یا رطوبت محیط قرار گیرد.

Similar Posts