این تحقیق با هدف بررسی نتیجه استفاده از کودهای بیولوژیک وارداتی شرکت نگین سبز برنا بر روی عملکرد گندم در استان گلستان و در سال زراعی ۹۸ انجام گردید.

نتایج بطور واضحی افزایش تعداد پنجه، تعداد بوته در واحد سطح و عملکرد را در بخش مورد آزمایش نسبت به شاهد نشان دادند.

بر اثر استفاده از این محلولهای بیولوژیک مقدار عملکرد نهایی گندم از ۶/۸۴ تن در هکتار (شاهد) به ۷/۱۲ تن در هکتار (تیمار) افزایش داشته است.

Similar Posts