تشخيص قابليت اختلاط آفت‌كشها با يكديگر

بهترين راه مراجعه به اطلاعات مندرج بر روي برچسب سموم است. اما در مواردی که بر روي برچسب سموم چنين اطلاعاتي درج نشده باشد می توان از روش زیر استفاده نمود.

–         موارد كلي که در اختلاط سموم بايد رعايت گردد :

۱ ـ سموم اسيدي با سموم قليائي مخلوط نگردد.

۲ ـ سموم با تركيبات مسي با ساير سموم مخلوط نگردد.

۳ ـ سموم با تركيبات گوگردي با ساير سموم مخلوط نگردد.

۴ ـ در صورت امكان سموم حشره‌كش با علف كش‌ها مخلوط نگردد. 

–         روش آزمایش اختلاط سموم در مزرعه:

 در اين روش جهت اختلاط سموم از نظر فيزيكي اگر دو سم را خواستيم مخلوط كنيم بايد از سم شماره ۱ يك محلول سمي در حد صد سی سی  و از سم شماره ۲ نيز يك محلول سمي در حد صد سی سی سپس از هر محلول مقداری در ظرف شيشه‌اي سومي ريخته و پس از ده دقيقه هر سه محلول سمي را كنار هم قرار مي‌دهيم و موارد زير را بررسي مي‌كنيم.

–         نتایج:

۱ ـ ظرف حاوي دو سم نبايد گرم شود .

۲ ـ ظرف حاوي دو سم نبايد رسوب كند .

۳ ـ ظرف حاوي دو سم نبايد دو لايه گردد.

۴ ـ ظرف حاوي دو سم نبايد داراي ذرات كريستاله باشد .

۵ ـ ظرف حاوي دو سم نبايد تغيير رنگ زياد دهد.

اگر این پنج حالت وجود نداشت سموم با هم قابلیت اختلاط دارند.

Similar Posts