• در حالت کمبود پتاسیم ابتدا نوک برگ و بتدریج حاشیه برگ سوخته و برنگ قهوه ای تا سیاه در می آید.  در مورد پتاسیم  قسمت سوخته و نکروزه یکدست است و حالت رگه رگه ندارد.  کمبود پتاسیم در باغات از اوایل تیرماه به بعد ظاهر میشود.
  • در زمان شوری حاشیه برگ به رنگ سبز کمرنگ در آمده و خشک میشود. حاشیه خشک شده تا اندازه ای مواج شده و عقب نشینی قسمت خشک شده به صورت رگه رگه مثل خشک شدن چای در نعلبکی عقب نشینی کرده است.

Similar Posts