۱-    
دما:

·        کمترین دما ۱-۳ درجه سانتیگراد

·        دمای بهینه: ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد

·        بیشترین دما: ۳۵-۴۰ درجه سانتیگراد

۲-    رطوبت:

·        35 تا ۴۵ درصد وزن خشک بذر رطوبت داشته باشد.

۳-    عمق کاشت:

·        عمق کاشت ۳-۷ سانتی متر مناسب می باشد.

·        اگر عمق کاشت زیاد باشدجوانه زنی ضعیف و پتانسیل عملکرد پایین خواهد بود. البته برای خاک سبک تر، کشت عمیق تر توصیه می شود.

۴-    نبود حالت غرقابی

۵-    نور: کیفیت نور برای جوانه زنی بذر گندم اثر مهمی ندارد. یعنی نه مانع است و نه لازم. ولی برای جوانه زنی جو، چاودار و یولاف اثری منفی دارد.

Similar Posts