دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول توت فرنگی

مرحله اول:

قبل از کشت گیاه جدید خاک را با مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره حل شده در آب + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمائید.

مرحله دوم:

ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + ۱۰۰ لیتر آب (محلول ۱ درصدی) قرار دهید.

مرحله سوم:

قبل از گلدهی از محلول ۱ لیتر اکوفریز (Ekofreez) + 200 لیتر آب (محلول ۵/۰ درصدی) به عنوان محلول غذایی و مقاوم کننده در برابر یخ زدگی بر روی برگ ها استفاده نمایید.

مرحله چهارم:

۱۵ روز بعد محلولپاشی را با استفاده از ۱ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2) + ۲۰۰ لیتر آب تکرار نمایید (محلول ۵/۰ درصدی).

مرحله پنجم:

در نیمه اول تیر ماه با استفاده از ۱ لیتر اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) + 200 لیتر آب (محلول ۵/۰ درصدی) محلولپاشی را انجام دهید.

Similar Posts