دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای جو

مرحله اول:

قبل از کشت گیاه جدید، مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره حل شده در آب + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی نمایید و حداکثر طی مدت ۶۰ روز با خاک مخلوط نمایید.

مرحله دوم:

بذور را بطور کامل با نسبت ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster ۱) + ۳ لیتر آب به ازای۴۰۰ کیلوگرم بذر مصرفی آغشته نمایید.

مرحله سوم:

بعد از بروز مرحله سه برگی، از محلول ۱ لیتر اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب محلول پاشی برگی را بر روی برگها انجام دهید.

مرحله چهارم:

۱۵ روز بعد از اولین محلول پاشی برگی، محلول پاشی را با استفاده ۱ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2)  + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب تکرار نمایید.

  • در صورت احتمال وقوع سرمای ناگهانی، اکوفریز (Ekofreez) را بجای اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2)  استفاده نمایید.

Similar Posts