دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای رزها و گلهای زینتی

مرحله اول:

قبل از کشت گیاه جدید، خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید.

مرحله دوم:

ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلولی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100 لیتر آب قرار دهید (محلول ۱ درصدی).

مرحله سوم:

۱ هفته بعد از کشت، با استفاده از  1 لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2) + 200 لیتر آب (محلول ۵/۰ درصدی) محلولپاشی برگی  را انجام دهید.

مرحله چهارم:

۱۵ روز بعد محلول پاشی را با استفاده از ۱ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2) + 200 لیتر آب تکرار نمایید (محلول ۵/۰ درصدی).

Similar Posts