مرحله اول (بذرمال):

مقدار ۵ تن غده سیب زمینی را بطور کامل با نسبت ۳ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100 لیتر آب آغشته نمایید.

مرحله دوم (محلول پاشی اول):

در مرحله چهار برگی شدن بوته ها محلول ۱ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 1 لیتر اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) + 200 لیتر آب بر روی بوته ها محلول پاشی شود.

مرحله سوم (محلول پاشی دوم):

۱۵ روز بعد از محلول پاشی اول، محلول پاشی را با استفاده از ۱ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2) + 200 – ۳۰۰ لیتر آب بر روی بوته ها تکرار نمایید.

Similar Posts