دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای تولید درگلخانه

برای تولید در گلخانه پروتکل به شرح زیر است:

  1. مرحله نخست پاکسازی گلخانه خالی

برای ضدعفونی اسکلت داخلی ، ابزارآلات و سایر وسایلی که در گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد ، از محلول ۲-۳٪ گنوکس ( Genox ) استفاده نمایید.

(اگر شما محلول  Genox ندارید، از برخی مواد ضد عفونی کننده غیر سمی دیگر استفاده کنید)

  • مرحله دوم محلولپاشی سطح خاک گلخانه با فرآورده Ekovital

به عنوان مثال: برای یک گلخانه ای با مساحت ۵۰۰ مترمربع ۱٫۵لیتر   Ekovital بعلاوه ۵۰ لیترآب مورد نیاز است .

  •  مرحله سوم بذرمال کردن بذور:

بذور را در یک پارچه قرار داده و برای خیس خوردن به مدت ۲۰ دقیقه در محلول ۱٪Ekobooster1 قرار میدهیم ، سپس پارچه حاوی بذور خیس خورده را از محلول خارج کرده وپارچه را باز تا بذور خشک شوند (در حدی که بذور به دست نچسبند) ، سپس می توان اقدام به کاشت نمود.

باقی مانده محلول۱٪ Ekobooster1 را بیرون نریخته بلکه برای آبیاری گیاهان استفاده کنید.

  • مرحله چهارم، اگر گیاهان بصورت نشایی کاشته می شوند:

قبل از کاشت ریشه نهال ها یا نشاء ها را در محلول۱٪ ( برای تهیه محلول ۱٪  1 لیتر از۱ Ekobooster + 100لیتر آب استفاده می کنیم. ) به مدت ۲۰ دقیقه قرار می دهیم و سپس اقدام به نشاء و کاشت می نماییم.

تجربه من: نشاء های من پس از پنج روز ریشه گرفته بود.

  • مرحله پنجم، محلولپاشی گیاهان:

محلولپاشی گیاهان با فرآورده  Ekobooster 2 (اگر دمای هوا سرد یا بسیار گرم باشد به جای اکوبوستر۲از فرآورده Ekofreez استفاده شود .) با توجه به تغذیه تکمیلی این مرحله ۲-۳ بار در طول فصل رشد تکرار گردد.

بهترین نتیجه زمانی حاصل گردید که بوته ها کوچک بوده و قبل از نشاء در گلخانه با فرآورده های این شرکت تیمار شده بودند.

 مهم:

 نهال ها یا نشاء های کوچک با محلول ۲-۳٪ Ekobooster ۲ یا Ekofreez، و هنگامی که بوته ها بزرگ تر شدند با محلول های دارای غلظت های بالاتر از ۵٪ استفاده می شود.

زمانی که بوته ها کوچک است نیاز به مواد غذایی سبک تر، و زمانی که آنها رشد نموده و بزگ تر شدند نیاز به مواد غذایی بیشتر دارند.

Similar Posts