دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هندوانه (بذر)

مرحله اول (بذرمال):

بذور را در پارچه ای قرار داده و به منظور خیس خوردن به مدت ۲۰ دقیقه در محلول یک درصد اکوبوستر ۱ (Ekobooster 1) – 1 لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster ۱) + ۱۰۰ لیتر آب – قرار دهید. سپس پارچه حاوی بذور خیس خورده را از محلول خارج کرده و پارچه را باز کنید تا بذور خشک شوند (تا حدی که بذور به دست نچسبند). سپس می توان اقدام به کاشت نمود.

مرحله دوم (محلول پاشی اول):

در مرحله چهار برگی شدن بوته ها و حداکثر تا قبل از گلدهی محلول ۱ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 1 لیتر اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2) + 200 لیتر آب بر روی بوته ها محلول پاشی شود.

مرحله سوم (محلول پاشی دوم):

۱۵ روز بعد از محلول پاشی اول، محلول پاشی را با استفاده از ۱ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2) + 200 – ۳۰۰ لیتر آب بر روی بوته ها تکرار نمایید.

دستورالعمل استفاده از کودهای اکوپتنت برای محصول هندوانه (نشاء)

مرحله اول:

قبل از کشت گیاه جدید، خاک را با ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب مخلوط نمایید.

مرحله دوم:

ریشه نشاها را به مدت ۲۰ دقیقه در محلولی از ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1) + 100 لیتر آب قرار دهید (محلول ۱ درصدی).

مرحله سوم:

قبل از گلدهی از محلول ۱ لیتر اکوفریز (Ekofreez) + 200 لیتر آب (محلول ۵/۰ درصدی ) به عنوان محلول غذایی و مقاوم کننده در برابر یخ زدگی بر روی برگ ها استفاده نمایید.

مرحله چهارم:

۱۵ روز بعد محلول پاشی را با استفاده از ۱ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2) + 200 لیتر آب تکرار نمایید (محلول ۵/۰ درصدی).

مرحله پنجم:

درصورت لزوم میتوان نشاها را هر ۱۵ روز با اکوبوستر۲ (Ekobooster ۲) با غلظت ۱ لیتر + ۲۰۰ لیتر آب (محلول ۵/۰ درصدی) کوددهی نمود.

Similar Posts