مرحله اول:

مقدار ۲ لیتر اکوویتال (Ekovital) + 10 کیلوگرم اوره حل شده در آب + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب، را بر روی بقایای کشت قبلی محلول پاشی نمایید و طی مدت ۶۰ روز زمین را شخم بزنید.

مرحله دوم:

از محلول ۱ لیتر اکوبوستر۱ (Ekobooster 1)  + 3 لیتر آب جهت بذرمال نمودن ۱۰۰ کیلوگرم بذر ذرت استفاده نمایید. این محلول قابل اختلاط با قارچ کش ها می باشد.

مرحله سوم:

بعد از بروز مرحله سه برگی، با استفاده از محلول ۱ لیتر اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2)  + ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب محلول پاشی برگی را بر روی برگها انجام دهید.

مرحله چهارم:

۱۵ روز بعد از اولین محلول پاشی برگی، محلول پاشی را با استفاده از ۱ لیتر اکوبوستر۲ (Ekobooster 2)  + 200 تا ۳۰۰ لیتر آب تکرار نمایید.

  • در صورت وقوع سرما، اکوفریز (Ekofreez) را جایگزین اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2)  نمائید.

Similar Posts