دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای انواع توت

اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود.

مرحله اول:

مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در طول دوره گلدهی و بعد از آن محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله دوم:

مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در زمانیکه میوه تشکیل می شود، محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله سوم:

مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را هر هفت روز یکبار تا زمان برداشت، محلول پاشی برگی نمایید.

Similar Posts