دستورالعمل استفاده از کودهای اگرویونیک برای تاکستان

اسلاول وی وی ال بصورت برگی و با دز  5-10 لیتر در هکتار، به تنهایی یا همراه با آفت کش ها استفاده می شود.

مرحله اول:

  1. مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در فاز تشکیل واضح گل آذین محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله دوم:

مقدار ۵ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را در زمانیکه حبه های انگور به اندازه نخود هستند، محلول پاشی برگی نمایید.

مرحله سوم:

مقدار ۱۰ لیتر در هکتار اسلاول وی وی ال (Slavol VVL) را قبل از شروع veraison، محلول پاشی برگی نمایید.

Similar Posts