نام علمی:

Eurygaster intergriceps Puton

راسته:

Hemiptera : Scutelleridae

 • زمستان گذرانی در ارتفاعات ۱۵۰۰تا ۲۵۰۰متری بصورت حشره کامل
 • تعداد نسل:یک نسل در سال
 • تخم ریزی از اسفند تا اردیبهشت ماه در مزارع گندم
 • دشمنان طبیعی:زنبورهای جنس Trissolcus تخم گذاری داخل تخم های سن و مگس های زیر خانواده Phasinae  تخم ریزی زیر سپرچه و گاها روی شکم سن ها و پوره ها را پارازیته میکنند)
 • محل تغذیه سن روی گندم:لکه تیره کوچکی که اطراف آن هاله سفیدی دیده میشود.
 • تخم گذاری پشت برگ های گندم و علف های هرز مثل گوش فیل و شقایق و ناخنک (۱۵۰تا۲۰۰عدد تخم در دستجات ۱۴تایی)
 • آفت در مراحل آخر رشدی بیشترین خسارت را به محصولی که درحال رسیدن هست وارد میکند.
 • در انتهای شکم،دستگاه تناسلی نرها یک تکه ولی ماده ها ۶تکه بزرگ و دو تکه کوچک دارند.
 • این حشره الیگوفاژ میباشد.
 • میزبان: گندم و جو و چاودار و اکثر گندمیان
 • تغذیه : از تمام قسمت های گیاه
 • کنترل:
 1. سوزاندن بوته های گون
 2. برداشت سریع محصول
 3. استفاده از ارقام زودرس ومقاوم
 4. کنترل بیولوژیکی
 5. حشره کش تماسی گوارشی فنیترتیون و ضربتی دلتامترین
 • مبارزه با سن مادر در مزارع آبی وجود ۴تا۵ سن مادر در متر مربع و در دیم وجود ۲عدد سن مادر و وجود ۴ تا ۵ عدد پوره در متر مربع بایستی کنترل شود.

Similar Posts