سورگوم دانه ای

توسعه کشت این محصول از حلقه های مفقوده در بخش کشاورزی کشور است. دانه سورگوم حاوی ۱۲% پروتئین و ۷۲% نشاسته مشابه دانه ذرت است و این مزیت را دارد که در مناطقی که نمیتوان ذرت کاشت، سورگوم قابل کشت می باشد.

ارقام گروه فائو ۶۰۰ سورگوم دانه ای، بعد از ۱۵۰ روز با کمباین گندم قابل برداشت بوده و تازمان برداشت برگهای آن سبز می ماند که قابل استفاده بصورت تازه خوری و یا سیلو و سناژ کردن برای دام بوده و عملکرد دانه آن در شرایط مطلوب بالای ۱۰ تن در هکتار می باشد.

نیاز آبی سورگوم در کل دوره رشد (فقط) با حداقل ۲۰۰ تا حداکثر ۶۵۰ میلیمتر که اوج نیاز در زمان ۶۰ روزگی با مصرف ۷-۱۰ میلیمتر در روز است.

زمانی که دمای خاک ۱۵ سانتیگراد باشد میتوان اقدام به کشت سورگوم دانه ای با فاصله بین ردیف ۵۰ تا ۷۵ سانتیمتر و روی ردیف ۶ تا ۸ سانتیمتر با عمق ۳ تا ۵ سانتیمتر نمود. تعداد بوته مناسب ۲۰ عدد در متر مربع با مصرف حدود ۸ کیلوگرم بذر در هکتار می باشد.

نیاز کودی سورگوم دانه ای با نسبت NPK بصورت ۲:۱:۱ با مصرف ۱۶۰ کیلو کود ازته، ۸۰ کیلو کود فسفاته و ۸۰ کیلو کود پتاسه است که ۳۰% کود ازته (سفید) و الباقی کودها قبل از کشت و ۷۰% دیگر کود ازته بعد از کشت داده می شود.

برای مقابله با علف های هرز پهن برگ در مرحله ۳-۴ برگی سورگوم می توان از علف کش توفوردی و یا بنتازون به میزان ۲ لیتر در هکتار و برای مقابله با علف های باریک برگ از علف کش S-metolahlor استفاده نمود.

Similar Posts