زابروس از آفات بالقوه گندم و جو مي باشد و در مزارعي كه به آیش گذاشته نمي شوند زیاد دیده می شود.

–          خصوصیات ظاهری حشره :

حدوداً ١٥ميلي متر طول و٦ میلیمتر عرض دارد. رنگ عمومی آن قهوه ای متمایل به سیاه و رنگ سطح پشتی سیاه براق و سطح شكمي قهوه ای تیره است.

لاروها رنگ بدنشان سفید,سر و قفسه سینه خرمايي و روي هر يك ازحلقه های آن يك لكه قهوه ای رنگ كشيده شده است.

لاروها دارای ۳ سن لاروی می باشند که از طریق اندازه گیری کپسول سر از هم متمایز می شوند.

–          خسارت:

تغذيه لاروها از جوانه ها وبرگ هاي جوان گندم می باشد و سبب خشك شدن برگ ها می گردد. لاروها شب فعال شده وتغذيه مي كنند و فقط رگبرگ را باقي مي گذارند و برگ حالت رشته اي به خود مي گيرد.

لارو این حشرات غالبا در كنار بوته ايجاد فرورفتگي كرده و برگها را به داخل آن مي کشند و سپس از آنها تغذيه مي كنند.

حشرات کامل اواخر خرداد از دانه های گندم كه در مرحله شيري هستند شروع به تغذیه نموده و اوایل تابستان از دانه های سفت شده غلات تغذیه مي نمایند.

·         روش های کنترل:

١) تناوب زراعي با استفاده از گياهان وجيني

٢) جمع آوري كاه و كلش و بقاياي محصول در اراضي آلوده

٣) انجام شخم و دیسک پس از برداشت، شخم عمیق تابستانه بلافاصله پس از برداشت گندم و جو در کاهش آفت سوسک سیاه گندم موثر است. (كلاغ ها و ديگر پرندگان به هنگام شخم زدن خاك از لاروها و سوسك هایي که به سطح  زمين آمده اند تغذيه مي كنند.)

۴) مبارزه شیمیایی:

الف- ضدعفونی بذر:

با آزمایشات انجام شده ، تاثیر ضدعفونی بذر گندم با یکی از سموم سوین یا لاروین در کنترل آفت و کاهش خسارت آن مشخص شد. البته در انتخاب سم باید دقت شود که قوه نامیه بذر را کاهش ندهد ،‌لذا با توجه با این موضوع سم لاروین ترجیح داده می شود و مقدار مصرف آن یک کیلو گرم برای یک تن بذر است.

ب- استفاده از سموم حشره کش در مزرعه:

جهت کنترل این آفت در مرحله لاروی می توان از حشره کش های سوین به مقدار ۱٫۵-۲ ، لاروین به مقدار ۰٫۵-۱ کیلوگرم در هکتار و سومیتیون به مقدار ۱ لیتر در هکتار ،دیازینون ۱الی ۱/۵ لیتر، دورسبان ۱/۵ الی ۲ لیتر استفاده نمود . بهترین زمان مبارزه حدود دو هفته بعد از سبز شدن تا مرحله قبل از پنجه دهی می باشد و تاثیر حشره کش در این مرحله در مزارع آلوده مطلوب می باشد.

Similar Posts