سوسک سیاه گندم از آفات بالقوه گندم و جو مي باشد و در مزارعي كه به آیش گذاشته نمي شوند زیاد دیده می شود.

  • خصوصیات ظاهری حشره :

حدوداً ١٥ ميلي متر طول و ٦ میلیمتر عرض دارد. رنگ عمومی آن قهوه ای متمایل به سیاه و رنگ سطح پشتی سیاه براق و سطح شكمي قهوه ای تیره است. لاروها رنگ بدنشان سفید, سر و قفسه سینه خرمايي و روي هر يك ازحلقه های آن يك لكه قهوه ای رنگ كشيده شده است. لاروها دارای ۳ سن لاروی می باشند که از طریق اندازه گیری کپسول سر از هم متمایز می شوند.

  • خسارت:

تغذيه لاروها از جوانه ها وبرگ هاي جوان گندم می باشد و سبب خشك شدن برگ ها می گردد. لاروها شب فعال شده وتغذيه مي كنند و فقط رگبرگ را باقي مي گذارند و برگ حالت رشته اي به خود مي گيرد. لارو این حشرات غالبا در كنار بوته ايجاد فرورفتگي كرده و برگها را به داخل آن مي کشند و سپس از آنها تغذيه مي كنند. حشرات کامل اواخر خرداد از دانه های گندم كه در مرحله شيري هستند شروع به تغذیه نموده و اوایل تابستان از دانه های سفت شده غلات تغذیه مي نمایند.

  • روش های کنترل:
  1. تناوب زراعي با استفاده از گياهان وجيني
  2. جمع آوري كاه و كلش و بقاياي محصول در اراضي آلوده
  3. انجام شخم و دیسک پس از برداشت، شخم عمیق تابستانه بلافاصله پس از برداشت گندم و جو در کاهش آفت سوسک سیاه گندم موثر است. (كلاغ ها و ديگر پرندگان به هنگام شخم زدن خاك از لاروها و سوسك هایي که به سطح  زمين آمده اند تغذيه مي كنند.)
  4. مبارزه شیمیایی:

الف- ضدعفونی بذر

ب- استفاده از سموم حشره کش در مزرعه

Similar Posts