کلزا، کاشت- داشت و برداشت:

– کاشت:

از آنجائیکه بذر کلزا ریز می باشد، تهیه بستر کاشت مناسب جهت سبز شدن یکنواخت و ایجاد تراکم بوته کافی از اقدامات اولیه حصول عملکرد بالا می باشد. لذا برای تهیه بستر مناسب کاشت و همچنین کشت صحیح رعایت شرایط زیر ضروری می باشد:

– شخم زمین توسط گاوآهن برگردان دار و سپس دیسک و ماله کشیدن زمین جهت خرد شدن کلوخ ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه

– پخش کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه مورد نیاز به صورت یکنواخت در سطح مزرعه و اختلاط آنها با خاک توسط دیسک سبک یا همزمان با دستگاه بذرکار

– کشت بذر در عمق ۱-۲ سانتی متر خاک جهت افزایش یکنواختی سطح سبز مزرعه و افزایش سرعت رشد بوته

– داشت:

– آبیاری: تعداد دفعات آبیاری بسته به نزولات جوی و شرایط بارندگی و خاک مزرعه معمولا ۲-۳ مرتبه در مراحل ساقه دهی، گلدهی و پرشدن دانه می بشد.

– تغذیه: جهت تامین نیاز غذایی گیاه کلزا در طول دوره رشد و نمو آن مصرف عناصری همچون نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منیزیوم، آهن، روی و منگنز لازم و ضروری می باشد. این دستورالعمل کلی بوده و بهترین توصیه تغذیه ای بر مبنای آزمون تجزیه خاک و توصیه موسسه تحقیقات می باشد. 

– مبارزه با آفات، بیماریها و علف های هرز: 

از آفات و بیماریهای مهم کلزا که در اغلب مناطق مشاهده می شوند می توان به آفت شته مومی کلزا و بیماریهای قارچی فوما و اسکلروتینیا اشاره نمود.

همچنین خردل وحشی، تربچه وحشی، شلمی، یولاف وحشی و خونی واش از علف های هرز مهم مزارع کلزا می باشند که می توان با استفاده از سموم شیمیایی آنها را کنترل نمود.  

– برداشت: در برداشت مستقیم، وقتی ۸۵-۹۰ درصد دانه های غلاف های ساقه اصلی و شاخه های اولیه به رنگ قهوه ای روشن یا تیره متمایل شدند، می توان محصول را با کمباین برداشت نمود. 

در این حالت تنظیمات کمباین باید به درستی انجام شود. هدکمباین تا حد ممکن در بالاترین سطح قرارگیرد، به طوریکه غلاف های کلزا را از پشت به داخل کمباین هدایت کند. سرعت هد تقریبا ۱۵ درصد بیشتر از سرعت حرکت کمباین باشد. همچنین ارتفاع هلیس از کف پلات فرم ۱۲-۲۰ میلی متر و فواصل در طرفین کاملا یکسان باشد. دور استوانه کوبنده نیز ۵۸۰-۶۲۰ دور در دقیقه تنظیم گردد.

Similar Posts