مزایای آبیاری تحت فشار

۱-آبیاری تحت فشار یکی از روشهای عملی مقابله با خشکسالی می باشد.

۲- آبیاری تحت فشار (روش قطره ای) ۸۰ درصد آب به مصرف واقعی می رسد ولی در آبیاری کرتی ۳۰ درصد.

۳- در آبیاری تحت فشار به دلیل صرفه جویی در مصرف آب می‌توان اراضی بیشتری را کشت نمود.

۴- در آبیاری تحت فشار، آب به طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش و توزیع می گردد.

۵- در آبیاری تحت فشار (روش قطره ای ) می توان کود و سم و سایر عناصر_غذایی را همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار داد که این کار باعث کاهش هزینه های تولید می شود.

۶- آبیاری تحت‌ فشار را می توان در اراضی شیبدار و نا هموار و کم عمق و بدون تسطیح اجرا نمود.

۷- در آبیاری تحت فشار (روش قطره ای) از رویش علف های هرز و هدر رفتن آب در مسیر انتقال به مزرعه جلوگیری می گردد.

۸- در آبیاری تحت فشار (روش قطره ای) آب بطور مستقیم به ریشه گیاه میرسد و از نفوذ به عمق و تبخیر آب در سطح مزرعه جلوگیری می شود.

۹- در آبیاری تحت فشار به دلیل مرطوب نگه داشتن محیط رشد گیاه در حد مطلوب، باعث کاهش آفات و بیماریهای گیاهی می گردد.

۱۰- آبیاری تحت فشار باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های آبیاری و تولید می گردد.

۱۱- در آبیاری تحت فشار با کنترل میزان پخش آب در مزرعه از فرسایش خاک زراعی جلوگیری می‌گردد.

۱۲- در آبیاری تحت فشار آب مورد نیاز گیاه به موقع و متناسب با نیاز آبی آن انجام می شود.

۱۳- آیا می دانید که مصرف آب در آبیاری تحت فشار ۵۰۰۰ متر مکعب در هر هکتار ولی در آبیاری نشتی ۱۰۰۰۰ متر مکعب در هکتار است.

۱۴- در آبیاری تحت فشار (روش بارانی ) می توان برای شستشوی برگ درختان وجلوگیری از یخ زدگی شکوفه ها و گرما زدگی گیاه استفاده کرد.

۱۵- آبیاری تحت‌ فشار در بعضی ازمحصولات باعث بالا رفتن کیفیت و کمیت در تولید محصول می‌شود.

۱۶- در آبیاری تحت فشار ( قطره ای ) در بعضی مناطق کوهستانی می توان برای ایجاد فشار در لوله‌ها از اختلاف ارتفاع زمین استفاده کرد.

Similar Posts