نتیجه مشاهده شده در مزرعه مقایسه ارقام گندم که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی قزوین در این استان برگزار گردید نشان دهنده بالاتر بودن عملکرد این رقم نسبت به سایر ارقام کشت شده در مزرعه آزمایشی می باشد.

برخی خصوصیات گندم اوبالا به شرح ذیل می باشند:

زمستانه، میان دیررس، پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ده تن در هکتار، حاوی ۱۲-۱۴ درصد پروتئین و ۲۶-۳۰ درصد گلوتن مرطوب، سازگاری منحصر به فرد به ویژه در شرایط نامطلوب زراعی، متحمل به سرما، ورس و بیماری ها، کیفیت نانوایی خیلی خوب

ردیفشهرستانمرکز جهادروستامساحتتاریخ کاشتنوع کشتمیزان بذرکود مصرفیکیلوگرمدرهکتارآبیاریآب مصرفیعملکردرقم
کشاورزیهکتارقبلیKg/haپتاسفسفاتاورهغرقابیمترمکعبKg/ha
1بویین زهرامحمدآبادجنت آباد۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۶۸۳۰اوبالا
۲بویین زهرامحمدآبادجنت آباد۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۵۶۸۰سیوند
۳بویین زهرامحمدآبادجنت آباد۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۶۱۵۰پیشگام
۴بویین زهرامحمدآبادجنت آباد۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۶۷۸۰۱۳s
5بویین زهرامحمدآبادجنت آباد۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۶۴۳۰۱۵s
6بویین زهرامحمدآبادجنت آباد۰٫۲۰۸٫۱۵ذرت۲۳۰۱۰۰۱۵۰۳۵۰*۷۰۰۰۶۰۳۰۱۹s
7آبیکحومهمامجین۰٫۰۵۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰*۷۰۰۰۵۴۸۰نودل
۸آبیکحومهمامجین۰٫۰۵۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰*۷۰۰۰۵۹۸۵آناپورنا
۹آبیکحومهمامجین۰٫۰۵۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰*۷۰۰۰۵۳۵۵چامپو
۱۰آبیکحومهمامجین۰٫۰۵۰۸٫۲۳آیش۲۴۵۱۰۰۱۳۰۳۰۰*۷۰۰۰۵۱۲۰آپاجی

Similar Posts