سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰

کشور مورد آزمایش: ایران

استان مورد آزمایش: همدان

مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت:

سه مرحله محلول پاشی با استفاده از اکوبوستر ۲ در فصل گرم و سه مرحله محلول پاشی با استفاده از اکوفریز در فصل سرد در گلخانه گوجه فرنگی انجام شد.

مرحله اول بعد از حصول نیم متر ارتفاع بوته ها انجام شده و هر ۲۵ روز محلول پاشی تکرار شد.

سطح مورد آزمایش: گلخانه به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع (۲۵۰۰ متر مربع تیمار، ۲۵۰۰ متر مربع شاهد)

عملیات مبارزه با آفات و بیماریها و آبیاری در کل سطح به صورت یکسان انجام پذیرفته است

نتایج آزمایش

در گلخانه گوجه فرنگی ارزیابی به دو شکل زیر صورت پذیرفت و در نهایت تعدادی بوته بطور تصادفی از هر دو بخش تیمار و شاهد انتخاب شده و نسبت به ارزیابی عملکرد اقدام گردید:

الف) بررسی بوته ها در بخشی از گلخانه با خاک ضعیف تر (تیمار) نسبت به شاهد: مشاهدات فنوتیپی و ارزیابی مراحل رشد گیاه کشت شده در خاک ضعیف تر نسبت به سایر واحدهای گلخانه ای نشان داد که کاهش رشدی  که در عدم تیمار کودی اتفاق می افتد به کلی رفع شده و گیاهان تیمار شده از نظر رشدی همزمان با سایر گیاهان کشت شده در خاک مطلوب قرار گرفت.

ب) تقسیم سطح به دو بخش مساوی تیمار و شاهد: نتایج اختلاف معنی دار در عملکرد تیمار و شاهد را نشان داده و همچنین کیفیت و اندازه میوه ها در چین آخر بسیار خوب بوده و نسبت به شاهد اختلاف قابل توجهی را نشان داد.

مقایسه عملکرد شاهد و تیمار در گیاه گوجه فرنگی

نوع کشتعملکرد شاهد (کیلوگرم در هکتار)عملکرد تیمار (کیلوگرم در هکتار)افزایش محصول (کیلوگرم در هکتار)
گوجه فرنگی۹۷۸۰۱۱۵۴۰۱۷۶۰+

Similar Posts