سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰

کشور مورد آزمایش: ایران

استان مورد آزمایش: همدان

مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت

  1. مرحله اول : محلول پاشی با استفاده از ۱ لیتر اکوفریز + ۲۰۰ لیتر آب در پاییز (زمانیکه برگ ها هنوز سبز بودند).
  2. مرحله دوم: محلول پاشی با استفاده از ۲ لیتر اکوویتال + ۳۰۰ لیتر آب پس از خزان درختان روی سطح خاک (در محدوده سایه انداز درخت)
  3. مرحله سوم: محلول پاشی با استفاده از ۱ لیتر اکوفریز + ۲۰۰ لیتر آب پس از فعال شدن جوانه ها و ظهور برگ های اولیه (پیش از زمان احتمالی وقوع سرمای بهاره بر اساس آمار بلند مدت)
  4. مرحله چهارم و پنجم: محلول پاشی با استفاده از۲ لیتر اکوبوستر ۲ + ۴۰۰ لیتر آب در زمان ۱۵ روز و ۳۰ روز بعد از محلول پاشی مرحله سوم

* باغ سیب: تعداد ۲۰ درخت در نظر گرفته شد و با توجه به یکنواختی سن درختان، یک در میان اقدام به اعمال تیمارهای ذکر شده گردید. باقی درختان به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند

نتایج آزمایش

الف) باغات سیب: در باغات سیب تیمار کودی اختلاف عملکردی معنی داری نسبت به شاهد مشاهده گردید. کیفیت ظاهری سیب های تولیدی (رنگ میوه و سایز میوه) در گیاهان تیمار شده تفاوت زیادی با شاهد داشته و شاداب تر بوده و سایز یکنواخت تری داشتند.

مقایسه عملکرد شاهد و تیمار در درخت سیب

نوع محصولعملکرد شاهد (کیلوگرم در هکتار)عملکرد تیمار (کیلوگرم در هکتار)افزایش محصول (کیلوگرم در هکتار)
سیب درختی۳۱۹۴۰۳۴۷۰۰۲۷۶۰+

Similar Posts