سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰

کشور مورد آزمایش: ایران

استان مورد آزمایش: همدان

مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت

محلول پاشی با استفاده از یک لیتر کود اکوبوستر ۲ + ۳۰۰ لیتر آب در هکتار پس از شکل گیری سیرچه ها (تنها در یک مرحله)

نتایج آزمایش

تغییر شکل و رنگ برگ گیاهان تیمار شده سه روز پس از محلول پاشی نسبت به شاهد (گیاهان تیمار شده سرحال تر و برگ سبز ایستاده تری نسبت به شاهد داشتند) و افزایش عملکرد در واحد سطحنسبت به شاهد مشاهده گردید. به نظر میرسد در صورت تکرار کوددهی و استفاده از فرآورده های شرکت اکوپتنت طبق دستورالعمل، امکان افزایش بیشتر عملکرد میسر می باشد.

مقایسه عملکرد شاهد و تیمار در گیاه سیر

نوع کشتعملکرد شاهد (کیلوگرم در هکتار)عملکرد تیمار (کیلوگرم در هکتار)افزایش محصول (کیلوگرم در هکتار)
سیر (توده بومی)۱۲۹۴۰۱۳۴۷۰۵۳۰+

Similar Posts