سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰

کشور مورد آزمایش: ایران

استان مورد آزمایش: همدان

مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت

مرحله اول : محلول پاشی با استفاده از ۱ لیتر اکوفریز + ۲۰۰ لیتر آب در پاییز (زمانیکه برگ ها هنوز سبز بودند).

مرحله دوم: محلول پاشی با استفاده از ۲ لیتر اکوویتال + ۳۰۰ لیتر آب پس از خزان درختان روی سطح خاک (در محدوده سایه انداز درخت)

مرحله سوم: محلول پاشی با استفاده از ۱ لیتر اکوفریز + ۲۰۰ لیتر آب پس از فعال شدن جوانه ها و ظهور برگ های اولیه (پیش از زمان احتمالی وقوع سرمای بهاره بر اساس آمار بلند مدت)

مرحله چهارم و پنجم: محلول پاشی با استفاده از۲ لیتر اکوبوستر ۲ + ۴۰۰ لیتر آب در زمان ۱۵ روز و ۳۰ روز بعد از محلول پاشی مرحله سوم

باغ گردو: دو باغ گردو در تویسرکان و رزن در نظر گرفته شدند و در هر باغ ۴۰ درخت در نظر گرفته شد. با توجه به غیر یکنواختی سن و اندازه آنها به دو دسته تقسیم و نیمی از درختان به عنوان شاهد و نیم دیگر تیمار گردیدند.

نتایج آزمایش:

باغات گردو: با توجه به عدم رخداد سرمای دیرهنگام بهاره، علیرغم استفاده از اکوفریز تفاوتی در میزان درصد سرمازدگی در گیاهان تیمار و شاهد ملاحظه نگردید. در درختان تیمار شده شروع ظهور جوانه ها زودتر از درختان شاهد اتفاق افتاد و ارزیابی عملکرد درختان به طور کلی نشاندهنده افزایش معنی دار عملکرد درختان گردو نسبت به شاهد بود.

مقایسه عملکرد شاهد و تیمار در درخت گردو

نوع محصولعملکرد شاهد (کیلوگرم در هکتار)عملکرد تیمار (کیلوگرم در هکتار)افزایش محصول (کیلوگرم در هکتار)
گردو۲۵۱۰۲۶۴۰۱۳۰+

Similar Posts