چرا انارهای نارس میریزد؟

مهمترین عواملی که باعث ریزش انار نارس ( گردوئی) میگردد عبارتند از:

–          تنش آبی:

باغهائی که در یک دوره طولانی آبیاری نشده اند ؛و بعد از پایان گلدهی مفید و تشکیل میوه آبیاری انجام میگردد؛به درخت تنش وارد میشود و این تنش باعث ریزش مقداری از انارهای نارس می گردد.

این تنش زمانیکه آبیاری غرقابی باشد بیشتر نمود می کند .

در زمانیکه آبیاری غرقابی انجام میشود ؛اکسیژن خاک کاهش و co2افزایش ؛همچنین متان و متیل افزایش ؛و این سیکل افزایش باعث تولید بیشتر اسید ابسیزیک میگردد .

افزایش اسید ابسیزیک باعث تغییرات سلولی دم میوه و ساقه می گردد ؛که این تغییر باعث جدا شدن میوه از درخت و ریزش میوه نارس می گردد.

–          تلقیح ناقص:

تلقیح ناقص به دلیل کمبود عنصر روی و بر و تنشهای رطوبتی،حرارتی محیط ؛ و عوامل ایجاد اختلال در گرده افشانی از قبیل آفات و بیماریها و تند بادها و ابرناکی و…که باعث ریزش مقداری از میوه های گردوئی ( نارس) می گردد

–          ماندابی پای درخت و امکان بیماریهای قارچی روی ریشه و عکس آن کم آبی و خشک بودن بستر باغ هم باعث ریزش میوه نارس می گردد .

–          عدم تغذیه مناسب ؛ درختانیکه بنیه درخت رضایت بخش نیست ،و سلامت ظاهری درخت نشان دهنده کمبود عناصر بخصوص ازت که عنصر شادابی درخت میباشد؛باعث ریزش بیش از حد میوه های نارس می گردد.

در واقع تولید میوه که بیش از توان فیزیولوژیکی درخت باشد ،باعث میگردد درخت مقدار بار اضافی را رها کند .

–          بیماریهای قارچی و باکتریائی و بیماریهای فیزیولوژیک ؛اگ به موقع پیشگیری و درمان نشود عامل ریزش میوه های گردوئی شناخته شده است.

–          تغییرات هورمونی ؛ محلولپاشی های آور دز. و مصرف کودهای زیادی هم باعث ریزش میگردد

در این مورد کاربرد مواد ضد تنش از قبیل آمینو اسیدها و جلبکها و محلولپاشی با کلسی ،بر تا اندازه ای قابل قبول ریزش را کاهش می دهد.

–          عدم توانمندی درخت برای تامین عناصر غذائی ،و کاهش ذخیره انرژی لازم. برای حفظ بار اضافی ؛ باعث می گردد میوه اضافی ریزش کند .

–          آفت زدگی ؛از قبیل کرم گلوگاه ،مگس سفید، شپشکها، بیماریهای پاتوژنی،آلودگی هوا، صدمه فیزیکی به میوه و ریشه باعث ریزش مقداری از انارهای نارس می گردد.

Similar Posts