مواد کمکی آفتکش ها:

۱-     پخش کننده ها :

این دسته از مواد با کاهش دادن کشش سطحی موجب میشوند که محلول سم به خوبی با اب مخلوط شده و پوشش بهتری از قطرات ریز سم روی سطح سم پاشی شده ایجاد میکنند. این مواد به سه دسته تقسیم میشوند:

·         ترکیبات آنیونی:

این ترکیبات در اب تشکیل یونهای منفی میدهند. صابون معمولی از جمله این مواد است. این مواد با یونهای مثبت محلول در اب سخت واکنش میدهند و نمک نا محلول تشکیل میدهند.

·         ترکیبات کاتیونی:

این مواد در اب تشکیل یونهای مثبت میدهند. این مواد اگر چه گران هستند ولی این امتیاز را دارند که به علت دارا بودن بار مثبت در اب سخت تولید نمک نامحلول نمیکنند. این نکته را در نظر داشته باشید که ترکیبات کاتیونی و انیونی را نمیتوان با یکدیگر در یک محلول استفاده کرد.

·         ترکیبات غیر یونی:

این ترکیبات فاقد بار الکتریکی بوده و بر خلاف ترکیبات یونی در روغن به خوبی محلول هستند.

۲-     سایر مواد کمکی به شرح زیر میباشند:

·         عوامل چسبنده:

باعث چسبیدن ذرات افت کش به سطح سمپاشی شده میشوند.

·         مواد ضد کف:

ترکیبی است که در مخازن سم پاشی بزرگ از تشکیل کف جلوگیری میکند.

·         مواد اسیدی کننده:

برای پایین اوردن ph محلول رقیق شده افت کش استفاده میشود. مصرف اصلی این مواد در مورد آبهای با ph قلیایی است که باعث تجزیه مواد موثر فرمولاسیون میشود. ترکیبات فسفاتیک اسید از این گروه ترکیبات میباشند.

·         مواد جلب کننده:

شامل مود غذایی مانند شکر، ملاس و فرمون جلب کننده حشرات است که در تله گذاریها به کار میرود.

·         مواد غلیظ کننده:

وقتی این مواد به محلول اضافه میشود تعداد قطرات ریز تشکیل شده کاهش میابد. اضافه کردن این مواد به منظور پرهیز از بادبردگی قطرات افتکش است. پولی اکرین امید نمونه ای از این مواد میباشد.

·         مرطوب کننده ها:

این مواد باعث افزایش زمان بین سمپاشی و تبخیر اب قطرات سم از سطح برگ میشود.

·         رقیق کننده ها:

رقیق کننده ها شامل آب، روغنهای تصفیه شده ارد سویا خاک رس بنتونیت و پودر تالکند میشوند.

Farmer spraying pesticide

Similar Posts