اهمیت بذرمال قبل از کشت:

·         حتی یک خاک زراعی خوب نیز ممکن است دارای یک یا چند عامل محدود کننده جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاه باشد.

این عوامل عبارتند از: فیزیکی، شیمیایی و میکروبی.

۱-عوامل فیزیکی؛ مانند:

* تهویه نامناسب خاک: به دلیل چسبندگی زیاد ذرات خاک که به علت وجود درصد رس بیشتر در بافت خاک است.

* درصد بالای ذرات شن: که موجب کاهش ظرفیت نگهداری آب خاک می‌شود.

۲- عوامل شیمیایی؛ مانند وجود سدیم:

وجود سدیم قابل تبادل (سدیم آزاد) در خاک موجب شوری خاک و در نتیجه منفی شدن فشار اسمزی خاک می‌شود. همچنین از جذب آب توسط بذر جلوگیری می‌کند و قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه را کاهش و موجب گیاه‌سوزی می‌گردد.

۳-عوامل میکروبی؛ مانند وجود میکروارگانیسم‌های غیرمفید در خاک

·         دلایل فوق که به طور خلاصه بیان شد، درصورتی‌که محیطی را که بذر در آن قرار می گیرد از این عوامل دور کنیم، موفقیت در جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه را بالا برده‌ایم.

 به همین دلیل بذر مال کردن اهمیت بسزایی پیدا کرده است.

???? بذر مال کردن با یک بذر مال مناسب موجب یکنواختی سطح جوانه‌زنی بذور و یکسان سبز شدن سطح مزرعه می‌شود.

???? بذر مال باعث ایجاد سیستم ریشه اولیه و ریشه‌های ثانویه (جاذب) قوی در گیاه می‌گردد.

Similar Posts