استفاده از اکوبوستر دو در مراحل رشد سیب زمینی و طبق دستورالعمل های مناسب در استان کرمان منجر به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت این محصول نظیر افزایش سایز و یکنواختی اندازه محصول گردید.

نتیجه استفاده از این فرآورده در فیلم مربوطه قابل مشاهده می باشد.

https://aparat.com/v/emD6Y

https://aparat.com/v/emD6Y

Similar Posts